Formål og vision

Landsforeningen Spor er en bruger- og interesseorganisation for voksne med senfølger af seksuelle overgreb i barn- og ungdommen. Visionen er at forandre samfundet, så voksne med senfølger kan få et godt liv.

Foreningens formål og visioner er:

  • At synliggøre senfølger samt at indsamle og formidle viden om senfølger af seksuelle overgreb og pårørende problematikker. Spor indgår i og er medskaber af nationale og internationale netværk, hvor udvikling af viden med erfaringsperspektiver som grundelement skaber indsigter, der omsættes og formidles aktivt til omverdenen
  • At skabe rammer for, at medlemmer kan danne et netværk: Spor vil skabe mangfoldige muligheder for relationsskabende fællesskaber og stærke netværk blandt mennesker påvirket af senfølger.
  • At yde service på senfølgeområdet med en særlig vægt på en erfaringsbaseret indsats. Spor vil bidrage til at sikre tilstrækkelig, tilgængelig og relevant hjælp og støtte i social-, sundheds- og trivselsmæssige forhold for mennesker påvirket af senfølger
  • At arbejde for at forbedre forholdene for voksne med senfølger og fremme disses interesser samfundspolitisk. Spor arbejder for at voksne med senfølger får mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med andre. Mennesker påvirket af senfølger skal sikres livslang hjælp, retfærdighed og respekt.

Foreningens vedtægter kan læses her.

Hvordan arbejder Landsforeningen Spor

Landsforeningen Spor har en politisk arbejdsgruppe, der mødes med ministre i Folketinget for at gøre opmærksom på vores synspunkter og anbefalinger. Vi udarbejder pressemeddelelser, høringssvar, deltager i folkemødet på Bornholm og er generelt politisk aktive.

Landsforeningen Spor peger på nødvendigheden af, at der laves en national handlingsplan for voksne med senfølger af seksuelle overgreb.

Vi foreslår konkrete initiativer, der omhandler brugerindflydelse, specialiseret behandling tilgængelig for alle senfølgeramte, indsatser for senfølgeramtes børn og andre pårørende.
Endvidere initiativer til højnelse af det faglige niveau hos fagpersoner samt generel udbredelse af traumeforståelse og kendskab til senfølger af seksuelle overgreb. Indsatsen skal være tværsektoriel, tværfaglig, koordineret og individuelt tilpasset.

De nationale mål for senfølgeindsatsen bør i følge os omfatte:

  • samtlige kommuner har en handlingsplan på området
  • psykiatrien opgraderer området til ”særligt specialiseret”
  • der etableres et kompetencecenter, som yder konsulentbistand, indsamler og formidler viden og iværksætter oplysningskampagner baseret på brugererfaring
  • der etableres voksenhuse, som varetager behandling, støtte og rådgivning samt bisidderfunktion