Forældelsesfristen – høring

I forbindelse med lovforslag om ophævelse af forældelsesfristen har Landsforeningen Spor afgivet høringssvar i aug. 2017.

Spor har i hele foreningens levetid arbejdet for en afskaffelse af forældelsesfristen, men vi mener ikke, at en afskaffelse kan stå alene. Derfor har vi peget på behovet for at etablere rådgivnings- og bisidderhjælp (i England og Irland kaldet Advocacy). En sådan ordning betyder, at man under trygge forhold kan undersøge, hvorvidt man ønsker at gå videre med en anmeldelse og evt. retssag på trods af, at der kan blive tale om frifindelse. Det er vigtigt at få talt muligheden for en evt. frifindelse igennem og kende til risikoen, så det forhåbentligt ikke opleves som en yderligere krænkelse.

Når man hører, at forældelsesfristen for seksuelle overgreb mod børn fjernes, så tror de fleste, at det gælder alle seksuelle overgreb mod børn. Det gør det desværre langt fra, da lovforslaget ikke omfatter ikke §232 – blufærdighedskrænkelser. D.v.s. lovforslaget gælder kun for seksuelle overgreb, hvor der har været penetration eller ved overgreb mod drenge, at barnet/den unge har skulle gennemføre vaginalt eller analt samleje. Langt de fleste overgreb mod børn har en anden karakter og falder derfor ind under §232, og forældes således fortsat.

Derfor har vi i vores høringssvar peget på to ting:
– At §232 bør revideres, da den både omhandler seksuelle overgreb mod børn og blufærdighedskrænkelser mod voksne. Disse to ting må adskilles tydeligt i to forskellige paragraffer.
– At forældelsesfristen ligeledes ophæves for de seksuelle overgreb mod børn, som i dag ligger under §232.

Dette og mere kan du læse i vores høringssvar.


§ 232. Den, som ved uanstændigt forhold krænker blufærdigheden, straffes med bøde eller fængsel indtil 2 år eller, hvis forholdet er begået over for et barn under 15 år, med bøde eller fængsel indtil 4 år.Straffeloven § 232 – Danske Love